Vrbové

Historie města

Vizovice se v písemných pramenech připomínají poprvé v roce 1261, a to v zakládací listině cisterciáckého kláštera, který založil královský kastelán na hradě Brumově Smil ze Střílek. Klášter byl po něm nazván Smilheim, nebo také Rosa Mariae - Růže Mariina. Vizovice už tehdy existovaly před tímto datem, jako trhová ves.

Klášter byl osazen cisterciáckými mnichy z Velehradu a nadán značným majetkem, kromě Vizovic to bylo na pětadvacet dalších vsí. Mezi okolní šlechtou a klášterem docházelo k častým sporům o klášterní statky, které vyvrcholily v době husitské. V druhé polovině 15. století klášter zcela zanikl, právo držby Vizovic získali páni z Kunštátu. Právě z erbu tohoto rodu se odvozuje městský znak.

Ve vlastnictví města se vystřídala řada rodů, např. Boskovicové, Říčanští, Doczyové, Gollenové, Blümegenové a Stillfriedové. Z událostí za jejich panství uvádíme povýšení Vizovic na městečko králem Jiřím z Poděbrad v roce 1466, povýšení na město císařem Maxmiliánem II. v roce 1570 a zrušení patrimoniální správy v roce 1848. Poté až do roku 1949 bylo město sídlem soudního okresu.

Vedle těchto správních změn jsou dějiny Vizovic naplněny zprávami o vpádech cizích vojsk a povstalců především z Uher, a o živelných katastrofách. V neklidných dobách byl klášter i město několikrát vypleněno. Je obdivuhodné, jak houževnatí museli být naši předci, když vždycky znovu začali budovat svá obydlí. Dodnes je v pamětech lidí uchován především požár z roku 1887, který zničil náměstí a větší část okolních ulic. Shořelo na tři sta domů, stodol a chlévů. Vyhořela i dřevěná radnice s obecním archívem. Víc jak tisíc lidí zůstalo bez přístřeší. Ale i z tohoto neštěstí se město vzpamatovalo a začalo získávat tvář, kterou známe dnes.....

Dva podniky byly pro vizovickou šlechtu zásadním zdrojem příjmů. Pivovar a palírna. Jak nás zpravují katastrální zdroje, vyráběl pivovar roku 1843 2 500 věder piva a produkce palírny ve výši 800 věder ročně, umožňovala část zejména kořalky prodávat i cizím kupcům. Tady někde se rodila budoucí sláva vizovické slivovice. Zbývá jen pro úplnost dodat, že majiteli prvotních palíren byli Židé. Z těchto židovských rodů se páleničkáři rekrutovali dlouho. Známá je tradice rodu Singrů a Jelínků.

 

Vizovice jsou tedy už od 19 století spojeny s výrobou a distribucí slivovice, což je dnes propagováno heslem „Vizovice město slivovice". Samotný podnik si sice těžce zachovával i přes období socialistické etapy samostatnost, ale během staletí, zejména na přelomu 20. a 21. století se pod novým vedením přeměnil na mezinárodní společnost s několika dceřinými organizacemi v zahraničí a přes historicky nejvyšší investice se podařilo zachovat vyvážený podíl vlastního i cizího kapitálu. Na počátku třetího tisíciletí byly přikoupeny přilehlé pozemky a investováno do ochranných známek souvisejících s Vizovickým trnkobraním, které má už svou tradici.

 

 

Na počátku 21. století se etablovala na světovém poli podporou několikadenního rockového festivalu Masters of Rock. Výrazně podporuje i další aktivity na kulturním poli ve městě.

 

Zvlášť významné je také zemědělství, které určuje především ráz místní krajiny. Na pastvinách se objevuje skot Aberdeen Argus v barevných variantách nejprve černé, později i červené barvy.

 

Vizovice jsou také zajímavé svým školstvím. Existenci školy ve Vizovicích ve starých dobách dokládají zmínky v archivních materiálech, týkající se však spíše učitelů, kteří zde působili. Až zpráva z r. 1683 hovoří o tom, že za vpádu tureckého do Vizovic byla mimo jiné zničena i škola. Základní školství bylo postupně doplňováno novými formami výuky -obecná škola, chlapecká měšťanská škola, od r. 1902 měšťanka dívčí, zvláštní škola- a od konce 19. století školami středního typu, které postupně zanikaly. V r.1883 otevřena pokračovací škola živnostenská, 1893 odborná košíkářská škola, 1912  Zemská ovocnářská a hospodářská škola, 1954 jedenáctiletá střední škola, od roku 1960 s názvem střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1964 doplnila vizovická školní zařízení Střední zemědělsko - technická škola. V roce 1978 zde byla umístěna Učňovská škola z Želechovic n. Dřevnicí - Lípy, která postupně měnila svůj název i obsah zaměření. Název  Střední odborné učiliště místního hospodářství z r. 1982  se změnil v r. 2005 na současný Střední škola oděvní a služeb Vizovice. Škola připravuje žáky v šesti oborech vzdělání - Oděvnictví, Kosmetička, Podnikání, Kadeřník,  Fotograf a Krejčí a umožňuje postgraduální studium i pro rozšíření kvalifikace pro zaměstnané.

 

 

 

© Město Vizovice

Autorizovaná oblast